Styreinformasjon 29. juni 2017

30.06.2017 18:55

GOD SOMMER TIL ALLE I TOKERUDTOPPEN SAMEIE

Det har gått to måneder siden sameiermøtet. Det er tid for en liten oppsummering av styrets arbeid. Det er mange saker fra tidligere tider som fortsatt setter sitt preg på styrets arbeid. Som styreleder kan jeg også si at det tar tid å sette seg inn i gammel historikk for å være sikker på at vi løser oppgavene riktig.

Men vi er på god vei.

 

STYREINFORMASJONEN KOMMER NÅ ELEKTRONISK

Dette brevet er det første som sendes ut elektronisk til alle seksjonseiere som har registrert epostadresse.

Fordelene med å sende dette på e-post er at dere kan få det straks, og uansett hvor i verden dere er. Det er enklere enn papir og sparere oss for mye arbeid. Vi vil så gjerne nå ut til alle, både seksjonseiere og leieboere. Hvis det er flere som eier samme seksjon, kan vi enkelt sende til alle eierne. Vi vurderer også å benytte SMS-varsling for å nå beboerne der det haster. Men for at dette skal fungere må dere gi oss informasjon.

Send dine opplysninger til: styret@tokerudtoppen.org - eller legg informasjon i styrets postkasse

dersom du ikke har egen e-postadresse. Vi vil kanskje måtte bruke både e-post og papir i en

overgangsfase. Vi håper at alle vil se på dette som et fremskritt. Styreinformasjonen kan du lagre i egen mappe på din datamaskin. Vi viser også til sameiets hjemmeside på nettet: https://www.tokerudtoppen.org/

Der vil du finne informasjon om sameiet. Vi vurderer å innføre et passord slik at mer informasjon kan

gjøres tilgjengelig uten samtidig å være lesbar for alle som ikke har tilknytning til Tokerudtoppen.

 

STYRET SOM BLE VALGT I 2017

Verv                      Navn                                    E-post

Styreleder             Alf Erik Vollen,                     vollen@tokerudtoppen.org

Nestleder              Vivi Saghaug,                      vivi.saghaug@tokerudtoppen.org

Styremedlem       Terje Benjamin,                     terje.benjamin@tokerudtoppen.org

Styremedlem       Irene Østby,                          irene.ostby@tokerudtoppen.org

Styremedlem       Aslam Abbas,                       aslam.abbas@tokerudtoppen.org

Varamedlem       Eva S. Larsen,                      eva.larsen@tokerudtoppen.org

Varamedlem       Bjørn Tore Thoresen,            bjorn.tore@tokerudtoppen.org  (Trukket seg.)

Styret har organisert seg og fordelt arbeidsoppgaver. Vi ønsker at styret skal arbeide som et samlet lag hvor alle har kunnskap og ansvar for driften av sameiet. Bjørn Tore Thoresen har nylig meddelt at han trekker seg fra styret av private årsaker. Vi takker Bjørn Tore for hans mangeårige innsats for sameiet!

Ved henvendelser pr telefon til styret: Kontakt Vivi Saghaug, mob. tlf. 474 01 070

 

ÅPENT STYREROM

Det er åpent styrerom 23. august og 18. september i tiden kl. 17:00 - 18:00.

Seksjonseiere kan møte styret på styrerommet, Tokerudberget nr 10 for å ta opp saker man er opptatt

av. Notér datoene i din kalender. Vi vil ha åpent styrerom én gang pr mnd. Men husk at du når som

helst kan ta kontakt med styret på vår epostadresse, eller ringe om det haster. Vi tar sikte på å svare ganske omgående.

 

GARASJESAKEN

Fellesgarasjen har ført til mye diskusjon i flere år. Vi har nå tatt et initiativ og hatt møte med Tokerudlia

og Tokerudåsen om fellesgarasjens drift. Den er som de fleste vet alvorlig angrepet av «betongsyken» og er svekket i sin konstruksjon. Det er styrets målsetning at vi forut for neste sameiermøte, våren 2018, skal ha ferdig en oppsummering og en vurdering av hva som kan og bør gjøres for å løse et felles parkeringsbehov i fremtiden (reparasjoner eller rivning og nybygg etc.)

 

BRANNSIKRING

Sameiet har en avtale med Norsk Brannvern som vil komme på befaring hos oss og foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller; teste samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukkeapparater. Dette vil skje til disse tider:

Onsdag 23. august besøkes:

Tokerudberget 2, 4, 6, 8 og 10.

Torsdag 24. august besøkes:

Tokerudberget 12, 14, 16, 18 og 20.

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Tirsdag 29. august

Alle dager mellom klokken 17:00 og 21:00

 

RIKTIG BRUK AV BADEROM ER DITT ANSVAR

Baderommene i sameiet er ikke bygget for å dusje rett på gulvet. Hverken gulvbelegg eller betongen er

100 % vanntett. Likevel er det flere som bruker baderommet som om det var tett. Sameiet har hatt mange skadesaker med store økonomiske konsekvenser for sameiet pga fuktskader som skyldes lekkasjer  fra etasjen over. Dette kan ikke fortsette uten at de seksjonseiere som er årsak til slike skader selv vil bli stilt til ansvar. Sameiet må ikke akseptere å betale unødvendige høye forsikringspremier pga mange våtromsskader som skyldes uansvarlig bruk av baderom. Badene er laget for å ha dusjkabinett eller badekar og med avløp rett i sluk. Dersom man ikke har renovert sitt bad og samtidig lagt membran (dvs tetting mot vannskader til etasjen under), må man enten benytte badekar eller dusjkabinett med direkte avløp til sluk

Styret innfører nå en rutine som medfører:

1. Ved vannskader skal styret kontaktes omgående.

2. Hvis sameiets forsikring kan benyttes, skal skademelding sendes av styret, ikke av noen andre.

3. Skadene skal befares av styret som igjen tar stilling til om seksjonseieren som eier seksjonen hvor

skaden skjer, skal holdes økonomisk ansvarlig for skadene.

I vedtektene heter det bl.a. om vedlikehold:

§ 9. Vedlikehold - «Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning vedlikeholde egen bruksenhet slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. ... Også gulvbelegg omfattes av vedlikeholdsplikten. Følgeskader som oppstår på grunn av dårlig vedlikehold av sameier … dekkes av sameier. Dette gjelder for eksempel fuktskader til underliggende seksjon ved utette fliser, hulkil osv. Styret kan engasjere et firma til å utføre de arbeider som ikke blir utført av sameier etter vedtak fra årsmøte, eller etter pålegg fra styret. Disse arbeidene vil bli utført for seksjonseiers regning

 

RIKTIG VEDLIKEHOLD AV BAD ER DITT ANSVAR

Seksjonseieren er ansvarlig for vedlikehold av eget bad. Vedlikeholdet må utføres faglig korrekt og ved bruk av fagfolk dersom det gjelder: rør, ventilasjon, elektriske arbeider og arbeider med gulv og legging av membran. Man må kunne dokumentere dette dersom det blir spørsmål, eks ved skadesaker. Dersom man bytter sluk, må man også søke Plan- og bygningsetaten fordi man da bryter brannskillet til seksjonen under. Unnlatelse kan medføre store erstatningskrav.

Seksjonseier skal ikke melde skadesaker.

 

BARE STYRET KAN MELDE SKADESAKER TIL FORSIKRINGSSELSKAPET

Alle som oppdager skadesaker som man tror at kanskje kan bli dekket under sameiets felles skadeforsikring, skal melde dette til styret. Det er bare styret som skal melde slike skader videre til forsikringsselskapet. Dette er en ordning som må gjennomføres for å få kontroll med skadesaker og økonomien rundt dette. Vi har i dag en forsikringspremie på over én million kroner, langt over det som er naturlig. Styret arbeider med å reforhandle denne.

 

NOEN AV DE ANDRE STØRRE OPPGAVENE STYRET ARBEIDER MED

Styret har hatt møte med entreprenør for å diskutere steinleggingen ved innkjøringen til blokk19 (TB 16-20).

Vi har avtalt noen forbedringer, men ikke endelig konkludert på alt.

Styret har nå gjennomført befaringer på balkonger for å kontrollere avtalte arbeider som eventuelt ikke

er utført og se om det har oppstått skader/mangler etter avtalen med Thorendahl AS. Vi har ikke konkludert med hvorvidt vi har krav på at det gjøres utbedringer. Vi har lagt en plan for oppfølging. Reklamasjonstiden løper ut 11.11.2018.

Styret har alle regnskapsposter under observasjon for om mulig å finne besparelser i driften. Vi har sagt opp avtalen om sikkerhetskontroller i garasjen. Vi vurderer også andre avtaler, spesielt  forsikringsavtalen.

Vi tar tiltak for å redusere skader som skyldes feil bruk av baderom eller dårlig vedlikehold.

Ladestasjon for el-biler. Styret skal innhente informasjon om muligheter og kommer tilbake til saken.

Følge opp forsikringssaker om skader i baderom.

 

NY LOV OM EIERSEKSJONER

Stortinget vedtok 2. juni 2017 ny lov om eierseksjoner. Loven trer ikke i kraft før ventelig 1. januar 2018. Den medfører ikke store endringer for driften av vårt sameie, men vi skal komme tilbake til den nye loven senere fordi den medfører behov for vedtektsendringer. Våre vedtekter trenger uansett en gjennomgang. Det ligger derfor an til at styret fremmer forslag til større endringer i vedtektene før neste sameiermøte (som etter ny lov vil hete «årsmøte»).

 

DRIFTEN I SOMMERFERIEN

I år som i fjor har vi ansatt vikar for vaktmesteren i juli. Vikaren er Hjalmar Jacobsen. Dersom det er

behov for raskt å kunne nå ham, er hans mob.tlf: 402 49 523. Dere kan også nå styret på e-post:

styret@tokerudtoppen.org eller på en av adressene ovenfor

.

GODT BOMILJØ!

Vi arbeider for at sameiet skal være et trygt sted å bo og et sted med godt bomiljø. Dette er ikke

noe vi bare kan «vedta», vi må alle sammen gjøre vårt beste for å ta vare på bomiljøet. Vi når langt ved å være positive og gjerne foreslå tiltak som kan styrke trivsel og samhold.

 

Med vennlig hilsen, for styret

Alf-Erik Vollen

Tokerudtoppen Sameie

Tokerudberget 10

0986 Oslo

styret@tokerudtoppen.org