GODT NYTT ÅR TIL ALLE I TOKERUDTOPPEN SAMEIE!

03.01.2018 07:51

Julehelgen er over og vi har nettopp tatt fatt på 2018. Vi håper alle kan få den fred, ro og glede som man forventer av et nytt år.

Styret benytter anledningen til å oppsummere litt av det arbeidet vi har vært opptatt av siden siste årsmøte. Oppgavene har stått i kø. Det har vært mange gamle saker som har krevd opprydding og avklaring.

 

REKLAMASJONER

Vi har gjennomført reklamasjonsbefaringer vedrørende balkongrehabiliteringer. Konklusjonen er: Noen balkonger har ikke så god avrenning for vann som forventet og noen har et underlag som oppfattes som litt «skittent». Noen av postene blir utbedret, andre ikke. Det skyldes dels at avtalen som ble inngått med entreprenøren inneholdt noen løsninger som ikke har sikret god nok kvalitet fordi man har valgt billigere rehabiliteringsmetoder. Dernest er det slik at på grunn av byggets konstruksjon og bevegelser er det noen fuger som vil sprekke opp. Vi arbeider fortsatt med saken, men den er utfordrende.

 

VANNSKADER

Baderommene er 45 år gamle. Bruksmåten har endret seg, badekar er byttet med dusj og mange dusjer i dag rett på gulvet. Men gulv og slukforbindelser fra 1970-tallet har ikke membran og er derfor ikke tette. Dette har medført mange lekkasjesaker og vi har av den grunn en forsikringspremie som kanskje er tre ganger så dyr som den burde være. Beklageligvis er det mange beboere som er berørt av dette. Styret har derfor gitt pålegg til flere seksjonseiere om å utbedre sine baderomsgulv slik at lekkasjer stanses. Dette er kostbart for den det gjelder, men alle har en plikt til å bruke sin leilighet slik at det ikke påfører naboer sjenanse. Derfor må man vedlikeholde og da må man også benytte fagfolk som gir garantier. Noe annet kan bety dobbelt arbeid og dobbel pris for den som eier badet. - Og unødvendig arbeid for styret.

 

NABOKLAGER

Naboklager er kjedelige. Vi har heldigvis ikke hatt mange slike. Vi anmoder om at alle som har noe å klage over å kontakte sin nabo direkte og søker å avklare misforståelser eller uenighet. Hvis det ikke nytter, kan man kontakte styret. Styret hører begge parter før styret fatter vedtak.

 

FORSTØTNINGSMUREN

Vi har fått revet og gjenoppbygget forstøtningsmuren foran garasjen i TB 16. Det er etablert drenering, muren er trygg og har et penere uttrykk enn tidligere. Avslutningen av grøntområdet rundt muren blir tatt til sommeren. Denne garasjeinnkjørselen (og noen andre steder i sameiet) vil bli asfaltert våren 2018.

 

VI HAR GJENNOMFØRT

Vi har gjennomført en opprydding i og vask av garasjene, hvilket vurderes gjentatt til sommeren.

Vi har gjennomført brannsikringsrutiner med kontroll av slukkeapparater og utskifting av batterier. Styret har også økt fokuset på Helse- Miljø og Sikkerhet (HMS). Tokerudtoppen Sameie skal være et sikkert og trygt sted å bo.

 

VI HAR TIL VURDERING

  • Energibesparende tiltak. Skal vi etablere varmepumper eller bore varmebrønner i bakken?
  • Utskifting av varmtvannsberedere.
  • Utskifting av ventilasjonsvifter på takene
  • El-billadere i garasjene
  • Sette opp bom mot innkjøring til blokkene
  • Søppelhåndtering: etablering av avfallsbrønner, men på innsiden av gjerdet mot blokkene, - ikke ved å skyte i fjellet. Dette vil erstatte dagens søppelhåndtering.
  • Isolering av skråfasader foran inngangspartier
  • Radonmålinger
  • Tiltak mot Legionella

 

FELLESUTGIFTER

Styret har besluttet at fellesutgiftene ikke skal øke fra nyttår. Dersom man tar fatt på større tiltak i 2018, kan en senere økning i 2018 bli aktuelt. (Se ØKONOMI)

 

E-FELTSGARASJEN

Det er etablert et «interimsstyre» bestående av to styremedlemmer fra hvert av sameiene Tokerudlia, Tokerudåsen og Tokerudtoppen. Dette interimsstyrets oppgave er å etablere en egen organisasjon for å ta seg av E-feltsgarasjen og dens daglige drift, men også dens fremtid; reparasjoner - eller rivning og gjenoppbygging.

 

VALGKOMITEEN

Valgkomiteen skal starte sitt arbeid i januar for å finne gode kandidater til styret. Fire av de fem medlemmene i styret er på valg på årsmøtet som finner sted i april 2018. Alle kan gjenvelges om årsmøtet ønsker og dagens medlemmer samtykker. Sameiet fortjener et godt arbeidende styre og ber alle som kan bidra til dette om å kontakte valgkomiteen:

Bjørn Tore Thoresen tlf. 950 57 706 og Noreddine Fellah tlf. 950 95 624.

Dette gjelder enten du selv kan tenke deg å sitte i styret, eller har forslag på personer du syns passer.

 

ØKONOMI

Vi har kjøpt en ny gressklipper og vi har brukt mer penger på forstøtningsmuren ved TB 16. Det meste av sameiets pengebruk går til faste utgifter og reparasjoner slik at vi ikke har så veldig stort spillerom for besparelser. Vi skal uansett ikke bruke penger unødvendig. De offentlige avgifter øker slik i 2018: Vann og avløp stiger 5 %. Renovasjon stiger 10,4 %. Budsjettet for 2017 var satt opp med et underskudd på kr 1 102 500 inkludert lånerenter (finanskostnader), men ikke avdrag på lån (som utgjør ca. kr 1 135 00). Vi har ikke gjennomført større tiltak i 2017 og vil derfor gå med overskudd. Styret foreslår ikke økning av fellesutgiftene fra 1. januar 2018, selv om prisene stiger. Men dette kan endre seg i 2018 avhengig av hvor mange prosjekter sameiet velger å sette i gang. Noe vedlikehold vil det alltid være behov for i bygg som nærmer seg 50 år.

 

ENØK-ANALYSE

Vi vil gjennomføre en ENØK analyse over energiforbruket i sameiet. Formålet er å spare energi og å sikre en bedre utnyttelse av energi. Analysen skal omfatte vurdering av bl.a. varmegjenvinning via fjellvarme, utskifting av varmtvannsberedere, utskifting av ventilasjonsvifter og innjustering av ventilasjon i alle leiligheter, vurdering av strømkapasitet i dag og eventuelle behov for å øke kapasiteten og herunder bl.a. etablering av el-billadere i garasjene. Målet er å legge dette frem på årsmøtet i april for vurdering av hva sameiet bør beslutte.

 

ÅPENT STYREROM

Vi har hatt «åpent styrerom» i forkant av våre styremøter. Her har beboere kunnet komme og ta opp ting. Alle eiere og andre beboere kan nå styret ved å sende e-post til styret@tokerudtoppen.org  eller skrive brev til Styret som kan legges i styrets postkasse (det fins én i hver oppgang).

 

STYRETS ARBEIDSRUTINER

Vi har fast oppfølging av vaktmester for å få et godt samarbeid og gode tjenester.
Vi har arbeidet mye med arbeidsmåten og rutiner i styret og for å få en best mulig arbeidsfordeling i styret.

 

Med vennlig hilsen

Alf-Erik Vollen, Vivi Saghaug, Aslan Abbas, Irene Østby, Terje Benjamin, Eva S. Larsen