INFO FRA STYRET - FEBRUAR 2020

10.02.2020 11:48

 

NY AVFALLSORDNING

Arbeidet med å installere ny avfallsordning har en planlagt oppstarter Det skal etableres tre stasjoner for nedkast til containere som graves ned i bakken.
Arbeidet starter utenfor nr. 18 hvor det også skal gjøres arbeid med å øke størrelsen på snuplassen («vendhammer») og veien opp fra svingen skal utvides noe p.g.a. størrelsen på avfallsbilen.
 

Deretter fortsetter arbeidet med stasjon utenfor nr. 6 og utenfor nr. 10. Når arbeidet gjøres med å fjerne dagens utendørs stasjon ved nr. 10, vil dagens søppelkasser bli flyttet litt nordover mens arbeidet pågår. Vi ber om forståelse for at områdene som er aktuelle vil bli preget av anleggsarbeidet og ber alle om å vise tålmodighet og innrette seg på beste måte.

 

SPRENGNINGER - Entreprenøren opplyser:

Ettersom gropen som må sprenges er såpass tett på bygg og mennesker, blir dette utført som såkalt svært forsiktig sprenging, med stort fokus på sikkerhet og svært forsiktig sprenging, med stort fokus på sikkerhet og varsling. Det vil bli skutt små salver av gangen, men tett mellom salvene.

Varsling blir utført med sirene (påkrevd).
Selv om entreprenøren har gode dekningsrutiner, plikter vi å informere om at ingen skal gå helt bort til vinduene eller ut på balkongen når de hører sirenen (selv om dette er naturlig å gjøre). Dette pga. standard sikkerhetsprosedyre.

 
Styret kommer tilbake med mer informasjon når arbeidet med alle nedkaststasjonen kan anses avsluttet og de nye nedkastene kan tas i bruk. Der vi i dag har nedkast internt i blokken (nr. 8 - 14), vil disse bli stengt ved overgangen til de nye nedkastene.
Dagens papircontainere vil bli borte når nedkastene er ferdige. Glassbeholderen blir beholdt.

 

FORHÅNDSVARSEL OM ÅRSMØTET - 7. MAI

Årsmøtet avholdes 7. mai og det sendes ut et eget forhåndsvarsel om dette. Alle bør notere seg denne dato i sin kalender. Da vi ikke har valgkomite, anbefaler vi at dere snakker med naboer og venner om valg av nytt styre. Tre av fem styremedlemmer og to varamedlemmer er på valg.

 

INDIVIDUELL MÅLING AV VANNFORBRUKET

Denne saken har stått på vent fordi vi ikke har fått garanti for at alle rørskapene i hver leilighet har plass til begge målerne. Vi regner med at dette er avklart til årsmøtet og vil redegjøre nærmere for dette på årsmøtet.

 

VAKTMESTER

Styret (i likhet med flere seksjonseiere som har klaget) er ikke fornøyd med den løsning vi har valgt med ISS som leverandør av vaktmestertjenester. Ordningen er en prøveordning som løper til 30.4. Styret gjennomfører nå en evaluering med sikte på ansettelse av egen vaktmester. Stilling er utlyst med søknadsfrist 15. februar. Mer informasjon kommer.

 

EL-BILLADING

Styrets arbeid med å etablere et tilbud for el-billading er forsinket. Vi planlegger å ha et forslag klart til årsmøtet.

Det er mange temaer som må avklares:

  • • Hvor omfattende skal ladetilbudet bli: For alle garasjeplassene eller begrenset til et bestemt område, eks til kun én av våre fire garasjer? (Vi regner det som naturlig at det etableres el-billading i Fellesgarasjen når den repareres)
  • • Hvordan skal det finansieres; skal sameiet forskuttere noe eller skal alt baseres på selvfinansiering av de som skal bruke plassene? 100 prosent selvfinansiering betyr at alle som skal ha ladeplass må betale sin andel av infrastrukturen, kostnaden ved egen ladeboks samt selvsagt også den strøm som forbrukes)
  • • Skal anlegget eies av sameiet eller leies av en ekstern leverandør?
  • • Hvordan skal bruken/avlesning av strøm og fakturering administreres?
  • • Hva skal strømmen koste/skal prisen delvis finansiere infrastrukturen?
  • • Hvilket anlegg skal anskaffes – hvor stor kapasitet skal det ha og hvor intelligent skal anlegget være?
  • • Hvordan skal vi bygge et anlegg som også kan bygges ut videre?

 

BOMSTASJONEN

Bomstasjonen har nå vært i funksjon siden november 2019 og driften går etter planen. Noen har etterspurt om det er mulig med betaling med mynter. Svaret er at myntbetaling ikke er aktuelt hverken av tekniske eller administrative hensyn. Alle som kjører bil i dag forventes å ha bankkort og betaling med bankkort må anses enklest både for brukerne og de som skal administrere bomstasjonen.

 

 

Med vennlig hilsen

Alf-Erik Wollen

Styreleder / Tokerudtoppen Sameie