INFO FRA STYRET - OKTOBER 2019

19.10.2019 12:13

 

BOMMEN SETTES I DRIFT DEN 26. OKTOBER

Sameiets årsmøte vedtok at det skulle etableres en bom for å redusere bilkjøringen på gangveiene opp fra Tokerudberget mellom TB 14 og 16. Bommen er ferdigstilt og settes i drift fra 26. oktober 2019.

 

BETALING:

For å få redusert kjøring på området koster det heretter penger å kjøre inn, og prisen er satt til kr 20 pr passering. Det er samme løsning som praktiseres hos naboene i Tokerudlia og Tokerudåsen.Betaling skjer ved bruk av bankkort (Visa/Mastercard) i automaten som står ved bommen. Det er ikke mulig å betale med kontanter.

Må alle betale? - De som har gyldig HC-kort utstedt av Oslo kommune får passere gratis når de bruker egen bil. Når man benytter drosje på TT-kort skal man betale kr 20.

Vaktmester passerer gratis. Det samme gjelder for utrykningsbiler og renovasjon. De som har rett til å passere gratis får utstedt eget kort av sameiets styre mot å dokumentere at man fyller vilkårene for slik passering.

Styret anmoder alle om å redusere bruken av gangveiene til kjøring, kun når det er nødvendig. Det samme gjelder ved bruk av drosje.

Det er ikke tillatt for noen å stå parkert på sameiets eiendom utenom for kort av- og pålessing, - og det skal være synlig aktivitet ved bilen.

Vi minner ellers om følgende fra Husordensreglene:

Stikkveiene er for fotgjengere. Kjøring med bil og kortest mulig parkering på sameiets gangveier er kun tillatt ved henting og bringing av eldre eller uføre, og ved transport og av- og pålessing av mange eller tunge gjenstander. Kjøring må skje i lav hastighet, og med den største forsiktighet, da dette er barnas lekeplass. Tomgangskjøring er strengt forbudt.

Regnskap for etablering og bruken av bommen vil bli fremlagt i årsmøtet. Bruken administreres av styret i sameiet.

Spørsmål rettes til: styret@tokerudtoppen.org

 

NYTT AVFALLSSYSTEM

Styret vil i november inngå avtale med leverandør for nedgravde avfallskontainere. Disse vil bli plassert i tre stasjoner, en foran hver av blokkene på inngangssiden. Vi har mottatt 5 tilbud som vi nå regner på. Styret tar sikte på at nytt avfallssystem skal være klart til sommeren 2020.

 

ASFALTERING

Det er blitt gjennomført en asfaltering som bestilt. Det vil senere bli gjort noe mer sfaltering utenfor TB 18. Dette fordi snuplassen der må utvides for at søppelbil kan få snudd.

 

PLENEN FORAN MIDTBLOKKEN

Plenen fikk hard medfart med mye stein på overflaten etter at vi boret brønner for bergvarme. Opparbeidelsen av plenen skulle etter avtalen vært utført før ferien i år. Entreprenøren ble så forsinket og en høst med mye regn gjorde at styret valgte å utsette dette til våren 2020. Når vi utbedrer plenen vil vi også kjøre på med mer jord slik at hele området får et bedre utseende. Vi beklager denne utsettelsen.

 

FELLESGARASJEN

Interimstyret arbeider med fellesgarasjen og skal innhente tilbud på reparasjon. Mer informasjon om dette kommer når styret vet mer.

 

RENSK OPP I RISTEN OVER SLUKET PÅ BALKONGEN(E)

Det er hver sameiers ansvar at sluket på balkongene blir holdt åpne. De som leier ut sin seksjon må påse at leieboer holder sluket åpent. Vi har opplevd lekkasjer fordi balkong/ terrasser har blitt oversvømt og vann har rent ned i boligen under. Dette medfører svært store kostander, og disse vil bli krevd dekket av den som eier balkongen og som derved er årsak til slike skader. Vi kan ikke akseptere at noen som er åpenbart uforsiktige påfører sameiet (les: naboene) unødvendige store kostnader.

 

BYTTE AV FORSIKRINGSSELSKAP

Styret har byttet forsikringsselskap fra Gjensidige til Protector Forsikring. Forsikringskostnadene har dermed blitt redusert, men det forutsetter at vi kan holde skadesakene nede. Styret arbeider aktivt med dette og ingen andre enn styret har rett til å melde skader til selskapet. De som opplever skader må melde disse til styret som igjen vil gjøre inspeksjon av skaden før den meldes til selskapet

 

 

Med vennlig hilsen

for Styret

Alf-Erik Vollen