INFO FRA STYRET (2) - APRIL 2020

19.04.2020 16:39

 

DET GRØNNES

Grøntområdet foran midtblokken skal endelig rustes opp.

Anleggsgartner starter mandag 20.4. og regner med å være ferdig i løpet av to uker.

 

FARLIG AVFALL

Det er dessverre noen som setter fra seg avfall utenfor avfallsbeholderne. Nylig har noen satt fra seg et ødelagt speil, "gjemt" på snuplassen mellom TB 6 og TB 8. Glasset er til stor fare for barn og dyr. Dersom man ser noen som setter fra seg møbler eller annet på fellesområdene, er det ønskelig at man sier fra til den som gjør det, eller tar kontakt med styret slik at vi kan følge det opp. Vi håper at vi ungår mer av dette når de nye avfallsbeholderne er på plass. Vi gjør ellers oppmerksom på at den som hensetter søppel på denne måten også vil få regningen for kostnadene ved å kjøre dette bort. Det kan bli dyrt.

 

FELLESGARASJEN  #I

Som alle husker har Tokerudlia og Tokerudåsen stemt for at Fellesgarasjen skal rives og ny bygges opp fordi man mente at det kostet uforholdsmessig mye å rehabilitere. I Tokerudtoppen ble det ved andre gangs avstemming med to stemmers flertall vedtatt å rive og bygge ny. Men vi mente at vi måtte ha 2/3 dels flertall. På årsmøtet i 2019 ble det fattet slikt vedtak:

"Årsmøte 2019 vedtar at Fellesgarasjen rehabiliteres dersom det etter ytterligere utredninger av pris viser seg at samlede kostnader ikke overskrider kr 30 millioner. Sameiet vedtar samtidig at det i tilfelle også tas opp et lån maksimalt kr 10 millioner for dette formålet."

 

Etter at det er gjort ytterligere undersøkelser for å finne ut av hvor store skadene på garasjebygget er, er prisen for rehabilitering nå oppe i ca 45 millioner, og det er også risiko for at en utbedring kan bli enda dyrere (ingen vil gi en garantert fastpris på rehabilitering). Driftskomiteen har derfor tatt initiativ til å innhente fastpristilbud på nybygging. Det er viktig at sameiet har korrekt informasjon før saken skal behandles på nytt i vårt sameie. Vi kommer derfor tilbake til saken når vi har ny informasjon. 

Styret er kjent med at noen går rundt i sameiet og sprer uriktig informasjon om garasjen og prosessen. Vi ber alle om å forholde seg til hva som er faktum. Det er styrets ansvar å opplyse saken med fakta før seksjonseierne skal gjøre seg opp en mening. All ny informasjon vil bli lagt frem for sameiet neste gang saken kommer opp.

Norconsult AS som er et seriøst rådgivnings- og prosjekteringsfirma har laget en tilstandsvurdering av garasjen. Der heter det bl.a.:

"Når vedlikeholdskostnadene overstiger 60% av nybygg, er det vanlig å velge en utskifting av konstruksjonen. Dette skyldes at en ny konstruksjon har lengre levetid og høyere kvalitet enn den eksisterende. Norconsult anbefaler derfor å rive og bygge nytt, siden et nytt parkeringshus vil redusere usikkerhetskostnadene og gi en bedre kvalitet på konstruksjon og økt levetid."

Tilstandsvurderingen kan leses her

Styret kommer nærmere tilbake til dette i vår årsberetning.

 

Vi er kjent med at noen påstår at våre representanter i Driftskomiteen er ulovlig valgt. Det er selvsagt ikke riktig; De ble valgt på årsmøte 13.2.2019 med 71 mot 28 stemmer. Årsmøtet er sameiets øverste organ.

 

AVFALLSBEHOLDERE OG SIKRING

Arbeidet med avfallsbeholderne går etter planen. Styret har vedtatt at det skal gjøres sikring mot skjæringen i terrenget ved TB nr 6. Her vil det bli satt opp en mur i betongstein samt gjerde på toppen.

 

FELLESGARASJEN #II

Den delvise stenging av fellesgarasjen som er i dag vil vedvare frem til garasjen enten blir rehabilitert eller den rives og det bygges ny.

 

KONTAKT STYRET OM DU HAR FORSLAG ELLER SPØRSMÅL

Dersom du lurer på noe, kan styret kontaktes på denne (nye) styreadressen: 

 
Styrets leder kan nås på tlf 90044079.

 

 

Med vennlig hilsen

for Styret

Alf Erik Vollen

Styreleder