STYREINFORMASJON OKTOBER 2018

10.10.2018 09:04

NY FELLES GARASJE PÅ TOKERUD

Det blir om kort tid innkalt til ekstraordinært årsmøte i sameiet for å drøfte ny E-feltgarasje. Dette møtet vil bli avholdt sammen med Tokerudåsen og Tokerudlia sameier slik at alle får samme informasjon og kan delta i samme diskusjon om forslaget som vil bli fremmet i fellesskap av alle tre styrene.

Møtet vil bli avholdt tirsdag 23. oktober. Oppmøte kl 17.30 på Rommen Scene.

 

BILLIGERE VARMTVANN

Styret har inngått avtale om utskifting av varmtvannsberedere, utskifting av ventilasjonsvifter på taket, boring av 12 brønner foran midtblokken for å hente varme i fjellet samt installasjon av automatisk drift. Se redegjørelsen til det ekstraordinære årsmøtet i juni.

Årsmøtet vedtok å bevilge penger til dette prosjektet og styret har forhandlet frem en avtale med BoligEnergi AS som vil stå for arbeidet. Det firmaet har rollen som totalentreprenør og har da også ansvaret for de firmaer de benytter som underleverandører. Vi sendte tilbudsinnbydelse til åtte firmaer og fikk tre tilbud. BoligEnergi AS hadde det beste tilbudet både økonomisk og faglig. Oppstart vil skje i oktober og arbeidet vil vare frem til februar 2019. Endelig fremdriftsplan vil bli kunngjort.
Den del av arbeidet som vil bli mest merkbart er fjellboringen foran midtblokken (TB 8-14). Her skal det bores i alt 12 energibrønner. Hensikten med brønnboring er å hente varme fra bakken til oppvarming av tappevann, og bergvarmen vil ha en 60-70 % energidekningsgrad. Boringen starter i uke 48 (26. november).

STØY:
Brønnboring vil pågå fra kl. 08:00 til kl. 19:00, og arbeidene vil pågå frem til jul. Det vil være støy fra borerigg og kompressor i perioden. Vi tilstreber å bli ferdige med boringen så raskt som mulig. Fra energibrønner legges det rør inn til fyrrom/teknisk rom. Uteområder settes i stand etter at arbeidet er ferdig, men ventelig ikke før etter at telen er ute av bakken.  
Entreprenøren vil tilstrebe at alle har varmt vann tilgjengelig i anleggsperioden med kortest mulig opphold. Vi vil varsle om en kortere periode på dagtid der man vil være uten varmtvann.
BoligEnergi AS skal også levere utstyr og montere bergvarmeløsningen inne i teknisk rom, samt utføre rørlegger- og elektrikerarbeider. Montering av ny regulering og styringen av utvendige varmekabler startes også i oktober. Disse arbeidene vil ikke gi noe støy.

SIKKERHET:
Unngå områder der tungt utstyr holder på når dere går, sykler eller annen form for persontransport. Noe område der tungt utstyr er i arbeid vil bli stengt av.
Oppstart bergvarmeløsning skjer i starten av februar 2019. Da vil vi ha fremtidens energiløsning for produksjon av varmtvann i drift.

 

ASFALTERING

Det er sendt ut tilbudsinnbydelse til en rekke firmaer og vi venter på svar før vi avgjør hvem vi velger. Det gjenstår også å se om asfaltering vil skje i høst eller til våren.

 

ETABLERING AV BOM

Vi har sendt innbydelse til flere firmaer for å få satt opp bom. Vi har innhentet tillatelse fra Oslo kommune. Inntil bom kommer, må vi gjenta reglene som sier at det er kun nyttekjøring frem til boligene som er tillatt og vi ber folk unngå kjøring kun fordi man ikke orker å gå opp.

 

INSTALLERING AV VARMTVANNSMÅLERE

Vi har sendt innbydelse til flere firmaer også for denne installasjonen og kommer tilbake med mer informasjon om oppstart når avtale er inngått.

 

ØKING AV FELLES GJELD OG FELLESUTGIFTER

Tiltakene vedr ENØK, oppsetting av bom og individuell måling av varmtvann er fullfinansiert ved låneopptak i Obos Bank til samme vilkår som dagens lån. Låneopptaket vil mest sannsynlig medføre en økning i fellesutgiftene med ca 4 % fra 1 . januar 2019.

 

NY VAKTMESTER - VAKTMESTERVIKAR

Styret har ansatt Hjalmar Jacobsen i midlertidig stilling som vaktmester. Hjalmar er kent av sameierne og kjenner sameiet godt og har tidligere vikariert for avgått vaktmester. Hjalmar er blant annet i gang med å pusse opp vaktmesterboligen. Den er tenkt leid ut til ny vaktmester eller leid ut i markedet på vanlige vilkår. Styret undersøker ulike alternativer til ansatt fast vaktmester, og vil komme tilbake til dette. Ett alternativ som drøftes er å engasjere et vaktmesterfirma i en prøveperiode før vi tar stilling til om vi skal ansette vaktmester som tidligere. Uttalelsene fra Tokerudberget og Tokerudlia er at de er fornøyd med å leie inn vaktmesterfirma. De er ikke minst fornøyd med å slippe å ha arbeidsgiveransvar.
Det har ellers vært luftet en tanke om alle tre sameiene kan være interessert i å gå sammen om en løsning med å dele på f.eks to vaktmestre. Det legges opp til at det kan etableres et felles vaktmesterlokale med sanitærrom i ny E-feltgarasje. Men det er for tidlig å si noe om dette er realistisk.

Vaktmesteren kan nås på samme telefonnummer som før: tlf 402 49 523. Han kan kontaktes hvis det er forhold som gjelder sameiet.

 

TRAPPER REPARERES

Vi har satt i gang reparasjon av trappetrinn som er skadet i alle oppganger. Reparatøren kommer til din oppgang i løpet av høsten.

 

SLUKRISTER PÅ TERRASSER MÅ FJERNES

Vi ber alle om å ta bort slukristen på terrassen for å unngå tilstopping og problemer med vannsøl ned på terrassen under.
Så minner vi også om at det selvsagt ikke er tillatt å kaste sigarettsneiper ned fra egen terrasse. Det kan skade markiser og medføre brann hos naboer.

 

PÅMINNELSER VEDR. NOEN HUSORDENSREGLER

HUNDEHOLD
Det har vært noen episoder i forbindelse med hundehold, spesielt en episode om en aggressiv hund som gikk til angrep. Denne hunden ble avlivet.

Vi vil ikke skremme noen mot hundehold, men vi minner om at det er båndtvang på hund hele året på sameiets eiendom. Vi ber om at alle hundeeiere overholder denne regelen og for øvrig at alle hundepassere er årvåkne og tar opp hundelorten.

RO OG ORDEN
• Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten mellom kl. 23:00 og kl. 07:00. Søn- og helligdager mellom kl. 23:00 og kl. 09:00.
• Banking og boring er ikke tillatt på søn- og helligdager, kun på hverdager mellom kl. 08:00 og kl. 20:00.
• Tenk på naboen! Skal du pusse opp, gi melding til dine naboer i god tid om at det kan bli litt bråkete i noen dager.

 

Med vennlig hilsen

for Styret i Tokerudtoppen Sameie

Alf-Erik Vollen