STYREINFORMSJON NOVEMBER 2018

02.11.2018 14:39

SAKEN OM FELLES GARASJE

På ekstraordinært årsmøte fattet sameiet et vedtak som sa nei til å rive og bygge ny garasje. Et enstemmig styre hadde behandlet saken flere ganger og kommet til at riving og nybygging var beste måten å forvalte pengene på. Dettet skjedde på grunnlag av entydige faglige rapporter som har pekt på at nybygging er det mest fornuftige.

De som stemte mot å rive og bygge ny foreslo ikke noe alternativ.

Vi arrangerte årsmøtet sammen med Tokerudlia og Tokerudåsen. Begge disse sameiene vedtok med mer enn 2/3delers flertall å rive og bygge ny garasje.

Styret i Tokerudtoppen sameie har på grunnlag av vedtaket i vårt sameie fattet vedtak om videre fremdrift som dere kan lese her:

 

Vedtak:

  1. Styret i Tokerudtoppen foreslår for Interimsstyret og styrene i Tokerudåsen og Tokerudlia at man innhenter en ny og uavhengig tekniskfaglig vurdering av om rehabilitering kan være et godt alternativ til riving og nybygging. En second opinion må uttale seg om konstruksjonen lar seg rehabilitere og fortsatt beholder sin bæreevne. Hvis rehabilitering kan forsvares faglig, må den angi et prisanslag for kostnadene ved en rehabilitering. Kostnadsanslaget må baseres på en kvalitetsmessig undersøkelse av dagens konstruksjon. Kostnadsanslaget må også omtale risikoen for tilleggskostnader og årsaken til at tilleggskostnader eventuelt kan påregnes.
  2. Styret i Tokerudtoppen anmoder om at Interimsstyret snarest lar utarbeide utkast til vedtekter for et garasjesameie, jfr vedtak om etablering av et slikt sameie i årsmøtene. Interimsstyret må også snarest innkalle til konstituering av garasjesameiet. Interimsstyret bør også uttale seg til sameiestyrene om krav til at ett eller flere av styremedlemmene skal ha spesiell faglig bakgrunn for å sikre kompetanse for drift, spesielt i en periode med rehabilitering og eventuelt riving og nybygging om det skulle bli det endelige resultatet.

 

Vi søker interesserte til styret i garasjesameiet

Alle årsmøtene vedtok å etablere et formelt Felles Tokerudåsen Garasjesameie og etablere et eget styre for garasjesameiet. Styret vil består av medlemmer fra alle tre sameiene, to fra hver. Styret i Tokerudtoppen skal velge to representanter. Vi ber alle som kan tenke seg å sitte i dette styret, som skal drifte garasjen og lede vedlikeholdsarbeidet, om å varsle styret, eventuelt foreslå andre som medlemmer. Av dette styret.

 

VARSEL OM ØKNING I FELLESUTGIFTENE FRA 1. JANUAR 2019.

Styret har vedtatt et foreløpig budsjett for 2019.

Vi har vedtatt å øke fellesutgiftene med 4 % fra 1.1.2019. Årsaken er dels at vi gjør investeringer som bl.a. energiøkonomisering og dels den generelle prisøkning. Disse postene forventes å øke mest i 2019:

Strømpriser inntil 20 %.

Oslo kommune har forslått økning av renovasjonsgebyret med 8,8%

- og vann- og avløpsgebyret med 9,5 %.

Se eget informasjonsskriv fra OBOS om det samme.

 

PÅLEGG VEDR POSTKASSESKILT

Alle navn på postkassene skal skrives i sort på hviteskilt som plasseres i luken på postkassen. Dette gir det beste inntrykket av postkassene. Vi har i dag noen som skriver sine navn på postkassene med tusj eller limer opp lapper. Noen gjør dette fordi det ikke er plass nok på postkasseskiltene. Dette gjør at noen inngangspartier gir et svært dårlig inntrykk; skriblerier og lapper av ulik størrelse og skrift drar bomiljøet i oppgangen ned.

Styret har derfor vedtatt å gi dette pålegget til alle som bor i Tokerudtoppen:

Sørg for at ditt postkasseskilt er av type hvitt med sorte bokstaver. Dersom det bor flere personer på adressen enn det er plass til på skiltet, kan man benytte tilsvarende skilt med dobbeltsidig tape og lime (pent) på postkassen, rett under det andre skiltet.

Skiltene fås kjøpt hos Skomakeren på Stovner Senter eller fra posten.no

Styret gir alle eierne en frist til å sørge for at dette kommer på plass innen 15. januar 2019. Der dette ikke er på plass innen fristen, vil eksisterende lapper bli fjernet og postkassene vasket eller malt slik at alle skriblerier blir borte.

Vi gjør oppmerksom på at det er eierens ansvar å sørge for skikkelig skilting og at dette pålegget følges.

 

PÅMINNELSER:

  • Sykler skal ikke stå i oppgangene. Da blir de fjernet.
  • Alle oppganger skal holdes fri for møbler eller annet som stenger for fri ferdsel.
  • Parabolantenner: Det er ikke tillatt å ha parabolantenner som stikker over rekkverkskanten på balkonger.

 

Med vennlig hilsen

Styret