INFO FRA STYRET - AUGUST 2019

30.08.2019 12:46

 

ASFALTERING

Sameiet har, etter å ha hentet inn flere anbud, engasjert VaktmesterKompaniet til å foreta asfaltering på utvalgte områder i sameiet. Arbeidet vil starte opp 30.8. eller fra mandag 2.9. Vi ber om at ingen setter fra seg biler på området når asfaltering skal skje.

 

GRØNTANLEGG - NY PLEN

Styret har reklamert over at entreprenøren avsluttet arbeidet uten å fjerne overflatestein. Dette gjorde at vi ikke kunne klippe gresset uten å få skader på maskineriet.
Plenen blir reparert i neste uke (uke 36). Det blir kjørt på med mer jordmasse slik at vi får en bedre arrondering (avrunding) av området, og det blir sådd på nytt. Ferdiggress er vurdert, men forkastet av økonomiske årsaker.

 

BYTTE AV FORSIKRINGSSELSKAP

Sameiet har sagt opp avtalen med Gjensidige og inngår avtale med Protector Forsikring via Profinans. Dette gir oss en billigere avtale. Ny avtale trer først i kraft fra oktober.

 

MANGLER DU TRYKK PÅ VARMTVANNET?

Flere har klaget over manglene trykk på varmtvannet. Vi har fra faglig hold fått opplyst at årsaken til manglende trykk på varmt vann mest sannsynlig er defekte blandebatterier som gir overslag fra varmt til kaldt. Det kan være defekte blandebatterier i leiligheter under deg. Dette skal angivelig ikke ha noen sammenheng med bergvarme/ bytte av varmtvannsberederne å gjøre, dvs at det i tilfelle er et tilfeldig sammenfall i tid. Styret vil nå forberede en kartlegging i alle oppganger/ stammer før vi iverksetter en gjennomgang med fagfolk. Hvis ovennevnte antagelse er riktig, vil de som har defekte blandebatterier bli pålagt å bytte disse.


NY LØSNING PÅ AVFALLSHÅNDTERING

Oslo kommune har pålagt sameiet å gå bort fra dagens løsning med tømming av avfall i sjakt og bortkjøring via nedkastene til garasjene. Se deres brev. Kommunen fremtvinger overgang til avfallsbeholdere (slike som vi har for midtblokka) dersom ikke sameiet velger en annen løsning. Styret har startet arbeidet med å innhente tilbud på nedgravde avfallsbeholdere (se bilder)

Vi må også bestemme hvor de skal plasseres. Kan vi ha én stasjon foran inngangspartiet til midtblokken (der dagens skur står, eller ved garasjeinnkjøringen til nr. 6?) og én stasjon foran nr. 16-20/ i svingen? Eller skal vi ha en foran hver av blokkene? Kom gjerne med begrunnede forslag til styret. Vi må uansett ha godkjennelse fra kommunen før vi går i gang fordi vi må sikre god adkomst for store tømmebiler med kran. Hvert nedkast kan romme beholdere på 3000, 4000 eller 5000 liter. Vi må ha en kapasitet på minst 23100 liter restavfall. Det er egne nedkast for papir, og vi kan også få nedkast for glass.

Vi har en frist for gjennomføring til neste sommer (2020), men styret har alt startet arbeidet.


BOMSTASJON KOMMER I SEPTEMBER

Det har vært lang leveringstid på deler, men bomstasjonen skal etter planen bli montert ca. medio september. Vi vil komme tilbake med bruksanvisning og pris. Mest sannsynlig blir prisen pr passering kr 20, som i Tokerudlia og Tokerudåsen. Styret ser på muligheten av rabatert pris for spesielt bevegelseshemmede.


ANNET

Garasjeportenes lukkemekanismer er slitt og har begynt å halte. Vi innhenter tilbud på utbedringer og håper arbeidet kan bli utført innen jul.
Vi venter på endelig avklaring av tilbud vedrørende måling av varmtvann og kommer tilbake til dette. I tillegg arbeider vi med vanlig forefallende saker slik som bl.a.: utskifting av papiravfallsbeholdere i gangveiene, skifte av defekte dørpumper, montere stormkroker på inngangsdørene, oppgradere toaletter i bodområdene, forberede for maling av kjellergulv i bodområdene.

                                                      

Med vennlig hilsen

for Styret

Alf-Erik Vollen