HUSORDENSREGLER FOR TOKERUDTOPPEN SAMEIE

 

 

Ajourført 21. april 2009. Sist endret på sameiermøte 4. april 2011

 

TOKERUDTOPPEN SAMEIE er sameiernes eiendom. Som naboer må vi ha husordensregler som sikrer oss ro, orden og hygge i hjemmene våre. Det er vi som eier seksjonene og som i fellesskap er økonomisk ansvarlig for at eiendommen er i forsvarlig stand, og at sameiets omdømme er det beste. Utgifter i forbindelse med skader og reparasjoner/vedlikehold må dekkes av sameierne gjennom fordeling av felleskostnadene. Hver enkelt sameier, med

familie, er ansvarlig for at disse enkle bestemmelsene i husordenen blir fulgt.

 

ANSVAR

Sameierne blir erstatningspliktige for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av ordensreglene eller på grunn av uaktsomhet som også gjelder besøkende til seksjonen. Dette gjelder også pålegg gitt i info / rundskrivs form fra styret.

 

VEIER, PLENER OG BEPLANTNING

Disse blir holdt i orden av vaktmester, eventuelt med innsats fra sameierne, eller ved leiet hjelp. Sameierne må respektere anleggene og følge henvisninger fra vaktmester eller styret. Grøntanleggene må brukes og behandles med aktsomhet.

Lek og aktiviteter må ikke være av en slik art at det skader sameiets eiendom. Stikkveiene er for fotgjengere. Kun absolutt nødvendig kjøring er tillatt. Parkering kun for av og pålessing.

 

SØPPELNEDKAST OG RENHOLD

For å unngå urenslighet og dårlig lukt, må husholdningsavfall pakkes forsvarlig inn før det kastes i sjakten. Pakkene må ikke være for store slik at de setter seg fast.

OVERTREDELSE KAN FØRE TIL AT HELSEKONSULENTEN FOR BYDELEN STENGER OG, ELLER  PLOMBERER SJAKTEN.

Større gjenstander må sameierne selv påse blir kjørt bort. Når container er utsatt kan denne benyttes.

Vask og renhold av trappene og repo utføres av sameierne etter tur, minst en gang pr. uke. Vask av vinduer, dører, rekkverk, rundt innkastluker til søppelsjakt og lampekupler, gjøres rene etter behov.

Kjellerganger og fellesrom skal holdes rene, og bør vaskes 2 ganger årlig ved f.eks. på dugnad.

 

BAD, WC, KRANER og LEDNINGER

I WC må en ikke kaste avispapir, filler, bleier o.l. Dette kan føre til tetning av avløpsrørene.

AVSTENGING AV HOVEDKRAN MÅ BARE FORETAS ETTER AT NABOER, SOM BERØRES AV STENGNINGEN, ER VARSLET.

 

RADIO, TV-ANLEGG OG PARABOLANTENNER

Sameiet mottar og fordeler til den enkelte seksjon TV-signalene som tilbys gjennom fellesanlegget (p.t. signaler fra Canal Digital), og dette antas å være tilstrekkelig for de fleste av beboerne. Styret fastholder at dette også skal være den fremtidige ordning. Feil ved anlegget må omgående meldes Canal Digital. Det må kun brukes originale apparatkabler.

Styret i sameiet kan, etter søknad, gi samtykke til montering av parabolantenner på nærmere fastsatte vilkår, og så lenge de i søknaden påberopte forhold gjør seg gjeldende for eieren eller leieren av seksjonen.

Følgende vilkår gjelder for montering av parabolantenne, etter søknad er behandlet av styret og innvilget:

  1. Parabolantennen skal monteres så lite iøynefallende som mulig og i farge ikke skille seg vesentlig fra husveggen.
  2. Parabolantennen skal monteres tydelig innenfor fasadelivet.
  3. Det skal tilstrebes så liten tallerken som mulig.
  4. Ved eierskifte må ny eier søke på nytt .
  5. Sameiet ved styret, gir ikke dispensasjon fra reglene.

 

VAKTMESTER

Vaktmesteren skal følge sin arbeidsinstruks og bl.a. påse at husordensreglene blir fulgt, og skal om nødvendig melde forsømmelse eller misbruk til styret.

Som sameiets ansatte tjenestemann har vaktmesteren krav på å bli vist tilbørlig respekt og forståelse under utøvelse av sine plikter. En bør ikke forstyrre vaktmesteren utenfor arbeidstiden.

Bruk helst skriftlig beskjed som legges i vaktmesterens postkasse i nr. 8 eller i postkasse utenfor vaktmesterverkstedet i fellesgarasjen.

 

STYRET

Styret består av 5 personer. Alle saker som ønskes tatt opp må sendes skriftlig til styret. Oppgave over hvem som til enhver tid besitter styreverv blir sendt samtlige sameiere etter sameiets ordinære årsmøte.

 

SAMEIERNES BILOPPSTILLINGSPLASS I FELLES ANLEGG SAMT GJESTEGARASJE

Påse alltid at garasjeporten er lukket slik at tyverier kan unngås. Det er ikke tillatt å oppbevare "saker og ting" på biloppstillingsplassen. Enhver må holde sin plass så ren som overhodet mulig.

Styret har oppnevnt en garasjeansvarlig som til enhver tid har oversikten over hvem som har biloppstillingsplass.

 

LUFTING OG BANKING AV TEPPER ETC

Det er ikke tillatt å benytte terrasser/balkonger til banking av tepper. Småvask til tørk må henges under terrasse/balkongkanten.

 

BARNEVOGNER/SYKLER

Barnevogner kan settes på anvist plass i oppgangens repo. Det er ikke tillatt å sette sykler eller andre sportsgjenstander i oppgangen eller reposene. Det henvises til felles-boder og utvendig sykkelstativ.

 

TERRASSER - BALKONGER

Disse må ikke benyttes på en slik måte at dette sjenerer andre. Ved vanning av blomsterkasser, påse at vann ikke renner ned på terrassen under. Løse tepper må ikke ligge slik at dette kan medføre vannlekkasje i underliggende seksjon. Tepper MÅ fjernes før vinteren setter inn. Enhver er ansvarlig for den skade som kan oppstå ved ikke å følge disse bestemmelser. Terrasser og balkonger må ikke brukes som lagerplass. Utlegging av mat til duer, kråker, skjærer, måker osv. må ikke forekomme – da dette medfører utrolige mengder skitt også på nærliggende terrasser/balkonger. Rengjøringskostnader vil kunne bli belastet seksjonseier.

 

RO OG ORDEN

Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten mellom kl. 23:00 og kl. 07:00.

Søn- og helligdager mellom kl. 23:00 og kl. 09:00.

Banking og boring er ikke tillatt på søn- og helligdager, kun på hverdager mellom kl. 09:00 og kl. 20:00.

Musikkundervisning kan bare tillates etter særskilt avtale med naboer og styret.

 

FORSIKRING

Sameiets bygninger skal til enhver tid holdes tilfredsstillende forsikret. Det er styret som er pålagt å holde dette i orden. Orientering om hvilket selskap sameiet er forsikret i, blir meddelt sameierne gjennom rundskriv.

Det er viktig at skader, eller mistanke om slike, blir meldt vaktmester eller et av styrets medlemmer snarest. Ved bruk av sameiets forsikring blir sameier belastet for egenandelen.

 

PARKERING/KJØRING

Sameiets regler for bilkjøring og parkering er:

  1. Det er ikke tillatt å parkere på Tokerudtoppen Sameies grunn utenom de angitte plasser.
  2. Hver sameier er ansvarlig for at deres gjester parkerer riktig.
  3. Nødvendig kjøring på sameiets grunn må skje i sakte fart (10 km/t) av hensyn til barn som leker og sykler.
  4. Oppsatte skilts ordlyd skal respekteres

Gjestene henvises til å benytte biloppstillingsplass i gjestegarasjen. Parkeringstillatelse kan gis av et styremedlem eller vaktmester ved parkering utover gjeldende skilting.

Sameiet benytter et selskap som kontrollerer at parkeringsbestemmelsene overholdes. Parkeringsbøter kan gis. Dispensasjonskort fra parkeringsbestemmelsene, gjeldende for korttidsparkering, fåes ved henvendelse til et styremedlem eller vaktmester.

 

UTLEIE

Alle seksjonseiere som leier ut sine seksjoner skal registrere sine leieboere i et leieboerregister med leietakers navn og antall personer i bofellesskapet. Styret har ansvar for å føre leieboerregisteret.

Seksjonseiere som leier ut sin seksjon plikter å leie parkeringsplassen til leietaker.

Det er ikke tillatt å leie ut parkeringsplassen som tilhører seksjonen til andre enn leietaker eller andre beboere i sameiet.

 

DYREHOLD

Det er tillatt å holde dyr i sameiet -men først etter søknad til styret. Det er utarbeidet egne regler for dyrehold. Brudd på disse ansees å være brudd på husordensreglene. Reglene undertegnes av de som har tillatelse til dyrehold (kopi i styrets arkiv).

Se forøvrig eget avsnitt om Regler for dyrehold.