REGLER OM DYREHOLD

 

 

1. Beboere i TOKERUDTOPPEN SAMEIE erklærer seg ansvars- og erstatningspliktig for enhver skade som hans/hennes dyr måtte påføre TOKERUDTOPPEN SAMEIE og/eller beboere eller andre som måtte oppholde seg innen sameiet.

2. Det er strengt forbudt å lufte dyr i sandkasser og på lekeplasser, samt å la dyr gjøre sitt fornødne på terrasser eller i blomsterkasser.

3. Hund må føres i line på sameiets område. Generende støy og lukt fra dyr må unngås. Mindreårige barn må ikke lufte husdyr hvis de ikke har kontroll over dyret.

4. Anskaffelse av nytt husdyr må ikke skje uten styrets godkjennelse. Førerhund skal registreres.

5. Styret kan inndra tillatelsen til å ha husdyr hvis styret etter en nærmere vurdering av klager finner at dyrets eier har forbrutt seg mot regler om dyrehold.

6. Brudd på regler om dyrehold regnes som mislighold av husordensregler som gjelder for Tokerudtoppen sameie. Sameier belastes de konsekvenser dette kan medføre.

7. Eiere av husdyr plikter å undertegne et eksemplar av disse regler.

 

 

*************

 

 

Tidligere regler om dyrehold settes ut av kraft, og disse regler gjøres gjeldende fra 16. april 2002 etter godkjennelse av ovenstående regler om dyrehold i ordinært sameiermøte 16. april 2002

 

 

Oslo, den ……./………2013

 

 

 

______________________________________________

Underskrift (Eier av husdyr)

 

 

 

EGNE NOTATER